Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan Road4Work hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij Road4Work. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Road4Work. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Road4Work.

 

Wijzigingen

Road4Work behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.